Parterapi

De fleste som lever i et parforhold vil i løpet av samlivet gjerne oppleve situasjoner som påvirker parforholdet og relasjonen på en eller annen måte. Det kan være alt fra utfordringer i kommunikasjonen, opplevelsen av å ikke bli sett eller verdsatt i forholdet, følelsen av å være ensom i forholdet eller savn etter noe. Det kan handle om stadig tilbakevendende konflikter eller utroskap, rusproblematikk eller vold. Det kan være andre utenforliggende årsaker som påvirker som for eksempel ved sykdom, sorg eller utfordringer knyttet til mine/dine/våre barn. Det kan være så mangt. Noen ganger kan det rett og slett være vanskelig å håndtere det vanskelige, og ikke minst å finne gode, konstruktive løsninger på egenhånd. Derfor kan det for mange være en verdifull investering i å oppsøke profesjonell hjelp.

Ved første henvendelse har mange par allerede en klar problemstilling på hva de ønsker hjelp til, mens for noen par kan det være mer udefinerbart. Uansett utgangspunkt eller problemstilling, vil vi ha fokus på kartlegging og sammen med det enkelte paret legge til rette for et mest mulig hensiktsmessig terapiforløp.

Når par tar kontakt med oss, lurer mange ofte på hva parterapi innebærer og hvordan terapi egentlig fungerer. Først og fremst innebærer det for paret et ønske om endring. Det innebærer kanskje et ønske om å tilegne seg nye måter å håndtere det vanskelige på. For eksempel lære seg å forstå hverandre bedre samt oppleve seg forstått og verdsatt i forholdet.

For å skape en positiv endring eller utvikling i relasjonen, er det en forutsetning at motivasjon for å jobbe med forholdet ligger til grunn. For prosessen videre, vil det være viktig å utforske og være nysgjerrig på hva som ligger bak handling, eller forstå et fastlåst mønster eller forstå hvorfor kommunikasjonen for eksempel har stagnert. Først da, når problemområdene er noe mer synlig- kan en gå inn å gjøre de intervensjoner og endringer en ønsker.

Parterapi er en prosess som en investerer i på flere plan. Både i forhold til seg selv og egen bevissthet og utvikling, men også i forhold til den andre. I alle relasjoner er det viktig å ha en bevissthet om hvordan vi påvirker hverandre og hvordan en kan unngå å havne i et spor hvor vi glemmer å løfte blikket og se den andre.

Når det gjelder det å investere i eget forhold og felles fremtid, ser en at flere og flere par setter av tid til å gå i terapi FØR problemene oppstår, eller før de tar for stor plass. Det kan fortsatt dreie seg om å lære hverandre å kjenne og forstå, for å få en felles forståelse for hverandre og for eksempel det livet en ønsker å leve sammen, men en gjør det FØR problemene oppstår eller kommer for langt.

For noen par kan det å oppsøke parterapi også være et ønske om hjelp og veiledning i prosessen mot et samlivsbrudd. Gjennom god veiledning kan en avslutte et forhold på en skånsom måte, særlig om barn er involvert. Med hensyn til eventuelle barn, vil fokus være hvordan dere kan ivareta og skåne dem for konflikter og hvordan en kan legge til rette for et best mulig videre foreldresamarbeid.

Uansett mål og utfall for terapien, vil det så absolutt innebære både en egen- og en felles utvikling. En kan trygt si at terapi er en prosess som krever håp, motivasjon, tålmodighet og vilje.

- Det praktiske

Så, hva innebærer parterapi rent praktisk, hvor ofte bør en for eksempel gå til samtaler? Godt spørsmål hvor ett svar ikke gjelder for alle. Det vil være en individuell vurdering ut fra mål, ønsker, behov og kapasitet. Noen ønsker å komme til første samtale sammen, mens andre ønsker å komme en gang hver for seg for så deretter komme sammen. Det er mye som spiller inn i en praktisk vurdering.

Det vi anbefaler, hvis det lar seg gjøre, er at paret kommer sammen til første samtale. I denne timen kartlegger vi hva paret har behov for, hva de opplever som utfordrende og hva de ønsker hjelp til. Deretter blir det en vurderingssak om de ønsker å komme en gang hver for seg. Mange har ofte behov for en enesamtale før vi går videre sammen.

Etterhvert i forløpet setter vi opp mål og har gjerne arbeidsoppgaver eller fokusområder som paret skal jobbe med mellom samtalene. Det anbefales et jevnt oppmøte med anbefalt en-to uker mellom terapitimene i oppstarten, deretter for eksempel tre-fire ukers mellomrom slik at paret kan jobbe med de endringene de ønsker. Ved høyt konfliktnivå ser en gjerne et behov for tettere oppfølging og samtaler. Vi anbefaler en viss kontinuitet i terapien slik at det vi jobber med ikke "renner ut i sanden".

Noen par opplever positive endringer etter kun få samtaler, mens andre har behov for og ønsker om et lengre terapiforløp. Dette er noe hvert enkelt par vurderer i samarbeid med sin terapeut.


 Emosjonsfokusert parterapi

Insieme Terapi tilbyr Emosjonsfokusert parterapi som er en evidensbasert behandlingsmetode.

Vi har alle primærfølelser og sekundærfølelser. Primærfølelser er de følelsene som er underliggende, ofte tristhet, frykt og skam. Disse følelsene skjules av de følelsene man ser på overflaten, kalt sekundærfølelser og viser seg som sinne, glede, sjalusi og frustrasjon.

I Emosjonsfokusert parterapi retter vi oppmerksomheten mot de primære, grunnleggende følelsene for å lykkes med å oppnå full forståelse av forholdets utfordringer.

Vi ønsker å føle oss sett, hørt og forstått i et parforhold og vi trenger å vite om partneren er der for oss. Dette behovet er helt naturlig i oss mennesker fordi det handler om et ønske om tilhørighet og tilknytning. Trygg tilknytning og nærhet er nødvendig for at et parforhold skal overleve og vi er avhengig av å få en empatisk og trygg respons som styrker tryggheten og relasjonen.

Vår unike tilknytningshistorie og familiekultur er en av flere faktorer som vil påvirke vårt parforhold. Derfor vil vi i Insieme Terapi bruke tid på å bli kjent med dere som par og deres unike historie. Vi ser på den enkeltes tilknytningsstil og hvordan dette påvirker relasjonen dere imellom.

Når man føler at kommunikasjonen har sviktet og man opplever å ikke forstå hverandre, kan Emosjonsfokusert parterapi hjelpe med å sette ord på de underliggende følelsene. Ofte kan man kjøre seg fast i samspillmønstre som blir fastlåste og rigide. Man får følelsen av å ikke komme noen veg når man forsøker å kommunisere med partneren. Det utvikler seg til å bli en ond sirkel og man ender opp med å skjule følelser i frykt for hvordan partneren reagerer. I kommunikasjonen blir det mer fokus på maktkamper og episoder der en eller begge blir såret.

I parterapien hjelper vi dere til å uttrykke de primære, dype følelsene og behovene direkte til hverandre. Hensikten er å etablere en ny og mer konstruktiv kontakt for å styrke tilknytningen mellom dere.


Ved spørsmål eller behov for mer informasjon, ta kontakt med oss helt uforpliktende, enten via telefon, epost eller vårt kontaktskjema som dere finner under fanen "Kontakt".


Med vennlig hilsen Insieme Terapi