Familieterapi

Familieterapi er en terapiform hvor familiemedlemmer samles og samarbeider om eventuelle utfordringer. Utfordringer kan gjenspeile seg i den daglige kommunikasjonen, samhandlinger generelt, vanskelige situasjoner som har oppstått eller andre utfordrende situasjoner som har blitt vanskelige å håndtere. Det som er viktig for oss som terapeuter, er at ingen "eier" problemet alene eller "er" problemet. Det er ofte mer komplekst enn som så. Familier og relasjoner påvirker hverandre på kryss og tvers, og alle har et ansvar for å opprettholde en fornuftig relasjon.

Ved hjelp av familieterapi og en utenforstående nøytral part kan en få hjelp til å rette opp i eventuelle ubalanser. Det kan handle om så mangt; sykdom, skade, sorg, konflikter, samspill, kommunikasjon, vold, rusproblematikk og så videre.

Gjennom terapi kan en tilegne seg nye måter å håndtere disse vanskelige situasjonene på. Det handler om både ens egen utvikling, men også en felles utvikling som familie og de en bor og lever sammen med. 

Uansett problemstilling eller utfordring en står ovenfor, er målet å oppnå en positiv endring, styrke de relasjonelle båndene og sammen håndtere vanskelige situasjoner på en mer konstruktiv måte.

Foreldreveiledning

Foreldreveiledning er en terapiform i form av samtaler og veiledning rettet mot foreldre som opplever utfordringer, både i forhold til samarbeidet dere foreldre imellom, men også i forhold til barnets dannelse og oppdragelse. Det kan handle om en ny, travel hverdag for småbarnsforeldre- hvordan løse utfordringer i hverdagen som foreldre. Det kan også handle om hvordan dere som foreldre kan fortsette å samarbeide til barnets beste etter et samlivsbrudd eller hvordan skjerme barn for eventuelle konflikter, og andre vanskelige situasjoner. Mage opplever også utfordringer knyttet til dine, mine og/eller våre barn. Hver familie er unik, og hver familie kan finne gode løsninger som passer akkurat deres situasjon.

I dag finnes det et mylder av fagbøker og teorier om barneoppdragelse, likevel bidrar dette ofte til større forvirring for foreldre om hva de skal velge. Hva passer for oss og vår familie? "Veiene til Rom er mange" og alle ønsker vi å gi barna våre trygghet og god oppvekst.

I foreldreveiledning hos oss hjelper vi dere som foreldre til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre. Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer vi møter i livet. Veiledningen kan bidra til et bedre og nærere samspill mellom deg og barna dine. Trygg tilknytning legger selve fundamentet for barnets læring og danning livet ut. Derfor er det så viktig å lære hvordan vi som foreldre på best mulig måte kan være der for barna våre, ikke bare i småbarnsalderen, men også i de viktige tenårene.

Som omsorgspersoner balanserer vi ofte mellom å være den snille gode voksne og den strenge sterke, avhengig av situasjonen vi befinner oss i. Er du FOR snill kan barnet kjenne seg utrygg fordi det mangler retning og rammer, og blir nødt til å ta ansvar selv for situasjonen. Er du FOR streng blir barnet redd og krenket, og mister tillit både til seg selv og til deg. Målet er å være både varm og grensesettende på en gang. Barn utvikler seg i samspill med foreldrene. Samspillet er grunnleggende for hvordan barn utvikler trygg tilknytning følelsesmessig, og kan få betydning for barnets evne til å danne relasjoner, vennskap og parforhold i livet. Din evne til å møte barnets følelser og behov påvirker hvordan barnet lærer å uttrykke seg. Det kan være utfordrende å håndtere og forstå barns sterke følelsesuttrykk. Ting kan kjennes overveldende og ute av kontroll. Vi blir slitne som foreldre. Da er det godt å ha gode verktøy og skjønne hva som skjer slik at dere som foreldre kan gjøre gode valg. Ofte har vi med oss egne erfaringer fra egen barndom som påvirker vår foreldrerolle på godt og vondt og reaksjoner i nåtid kan bli 'større' enn nødvendig. I veiledning hos oss kan vi hjelpe dere å håndtere dette.

Trygghetssirkelen - Circle of security

Hva er familieterapi?

Familieterapi er en terapeutisk behandling som skal være til hjelp for å løse utfordringer som vi opplever i familien eller med andre nære personer. Mange som oppsøker familieterapi gjør dette som følge av at ett eller flere individer i familien har gått gjennom en vanskelig periode, for eksempel som følge av psykisk eller fysisk sykdom eller som følge av endringer innad i familien.

Gode relasjoner og et trygt miljø er avgjørende for at alle i familien skal fungere godt. Man vet også at barn som vokser opp i utrygge omgivelser har høyere risiko for å utvikle psykiske plager enn barn som vokser opp i en trygg familie. Dersom du eller dere opplever vedvarende vanskeligheter innad i familien, kan det derfor være viktig å oppsøke hjelp.

Til forskjell fra individualterapi hos for eksempel psykolog, vil man ved familieterapi se på problemene til enkeltindivid i kontekst av en større enhet, nemlig familien. Tanken med familieterapi er at noen av utfordringene som enkeltindividet opplever, best kan forstås og behandles ved å se på dynamikken og adferdsmønstre i familien som helhet.

Familieterapeuten har ekstra kunnskap og erfaring innen vanlige problemstillinger og utfordringer som kan oppstå innad i en familie. Terapeuten vil gjerne snakke med familien som en samlet enhet og i noen tilfeller også med ett og ett familiemedlem alene. Vanligvis foregår familieterapi over et begrenset tidsrom inntil ca 12 samtaler, men dette varierer avhengig av problemstillingene man ønsker å jobbe med og behov.

Det er en glidende overgang mellom familieterapi og parterapi. Parterapi har i større grad fokus på relasjonen i et parforhold, mens familieterapi omhandler relasjonene i hele familien.

Hvorfor oppsøke familieterapi?

Vi starter alle livet i en familie, enten det er med vår biologiske familie, i en fosterfamilie eller andre. Familien påvirker alle aspekter av livene våre. Den er viktig for at vi skal lære å snakke, hvilken kultur og vaner vi tilegner oss og for at vi skal klare å ha gode relasjoner til menneskene omkring oss. Personer som vokser opp i en trygg familie med gode relasjoner har bedre psykisk helse og har også en bedre evne til å oppnå gode relasjoner til andre mennesker senere i livet. Det er derfor svært viktig å forsøke å oppnå gode relasjoner og sunne adferdsmønstre innad i familien.

Det finnes mange grunner til hvorfor man går til steget og oppsøker hjelp hos en terapeut for å ta tak i utfordringer som rammer familien. Under finner du noen vanlige årsaker:

Når man får sitt første barn

Når en familie får sitt første barn, er det ikke uvanlig å oppleve å ha ulike forventninger til seg selv og hverandre. Mange opplever at de ser forskjellig på foreldrerollen i forhold til sin partner. God kommunikasjon mellom foreldrene er derfor viktig for å styrke samholdet fremfor å skape avstand og utrygghet.

Sykdom i familien

Alvorlig og langvarig sykdom kan utgjøre en belastning på alle familier. Sykdommen kan medføre endringer i adferdsmønstre som over tid kan skape utfordringer. Noen familier kan også oppleve at disse problemene blir større når sykdommen faktisk går over.

Ved psykisk sykdom hos en person i familien, kan det oppleves som utfordrende for resten av familien å vite hvordan de skal forholde seg til den som er rammet av sykdom. Familieterapeuten kan legge til rette for god kommunikasjon som kommer både den som er rammet av sykdom og resten av familien til gode.

Skilsmisse

God kommunikasjon gjennom og etter en skilsmisse kan være utfordrende. Samtidig er det viktig for alle familiemedlemmer at man kommuniserer godt og unngår adferdsmønstre som forverrer relasjonene seg i mellom.

Endret familiesammensetning

Dannelse av nye familier hvor en eller begge foreldrene har barn fra tidligere forhold, kan i noen tilfeller oppleves som utfordrende. Gjennom familieterapi vil man kunne øke forståelsen familiemedlemmene imellom og forbedre samholdet i den nye familien.

Utfordringer i storfamilien

Enkelte familier kan oppleve utfordringer som følge av svært tett relasjon mellom foreldre og besteforeldre. I slike tilfeller er det viktig med god kommunikasjon slik at man kan danne seg sunne adferdsmønstre og gode grenser.

Hvordan foregår familieterapi?

I de fleste tilfeller gjennomgår familien terapi med én enkelt familieterapeut, mens man i noen tilfeller benytter to eller flere terapeuter i samme seanse.

Familieterapeuten(e) har fokus på familien som enhet og legger til rette for god kommunikasjon innad i familien og styrkede relasjoner mellom de ulike familiemedlemmene.

Innledningsvis vil terapeuten forsøke å kartlegge utfordringene som de ulike individene i familien opplever, samt avklare hvilke tidligere tiltak man eventuelt har forsøkt. Deretter vil terapeuten i samråd med familien sette klare målsetninger for de videre samtalene og skissere en plan for hvordan man skal oppnå målene man setter seg

Viktige målsetninger under familieterapi inkluderer:

 • Å bedre kommunikasjonen mellom familiemedlemmene
 • Hjelpe alle å forstå og tilpasse seg til spesielle utfordringer innad i familien
 • Løse konkrete utfordringer
 • Skape bedre miljø og funksjon i familien

I motsetning til ved individualterapi hvor behandlingen har som målsetning å hjelpe ett enkelt individ, vil man gjennom familieterapi forsøke å hjelpe familien som helhet. Dette oppnår terapeuten gjennom samtaleterapi hvor det er viktig at alle partene blir hørt. Behandlingssesjonene foregår oftest mens hele familien er samlet, men i noen tilfeller kan det være fornuftig at terapeuten også har samtaler med én og én.

Hva er en familieterapeut?

Det kreves betydelig teoretisk kunnskap og relevant erfaring for å kunne fungere som en god familieterapeut. Terapeuten skal nemlig kunne både oppdage og behandle viktige utfordringer som:

 • Adferdsvansker hos barn og ungdom
 • Sorg
 • Depresjon og angst
 • Vold i hjemmet
 • Ufrivillig barnløshet
 • Ekteskapsproblemer og behov for parterapi
 • Misbruk av alkohol og narkotika

Hvilken utdanning har en familieterapeut?

De fleste familieterapeuter har en grunnutdanning som psykolog, sosionom, sosialarbeider, vernepleier, barnehagelærer eller sykepleier. I tillegg skal en autorisert familieterapeut ha videreutdanning med fordypning i faget.

Hvor finner du en familieterapeut?

Familieterapeuter jobber i kommunen, i barne- og ungdomspsykiatrien, i privat praksis eller i den statlige tjenesten familievernet.